planter

  • BEN FIESS Ben Fiess Faceted Planter – Lime

  • Othr Aqueous Wall Planter

  • YieldDesign 16″ Spun Planter – Copper

  • YieldDesign 16″ Spun Planter – Aluminum

  • YieldDesign 8″ Spun Planter – Aluminum

  • YieldDesign 8″ Spun Planter – Copper

  • Grovemade Maple planter (long)

  • Grovemade Maple planter (short)

  • Grovemade Walnut planter (long)

  • Grovemade Walnut planter (short)